Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Informácie pre študentov

Zapisovanie tém záverečných prác

Informácie k postupu dohodnutia si témy záverečnej práce (bakalárskej a diplomovej práce) s konkrétnym vyučujúcim, resp. k výberu témy prostredníctvom systému MAIS.

Výberové konanie na miesto študentskej pomocnej vedeckej sily na KTPaK

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

katedra trestného práva a kriminológie vyhlasuje konkurz na jedno miesto pomocných vedeckých síl na obdobie 7 mesiacov od 1.11. 2021, pre odbor

trestné právo (tútori: doc. JUDr. Eva Szabová, PhD., JUDr. Štefan Zeman PhD)

Trvanie stáže: 7 mesiacov

Popis činností:

Informácia o spôsobe zapisovania tém záverečných prác na Katedre trestného práva a kriminológie

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že témy diplomových a bakalárskych prác si budú môcť študenti dohodnúť od 18.10. do 5.11. s nasledujúcimi vyučujúcimi:

prof. Šimovček - prostredníctvom emailu

prof. Záhora - prostredníctvom emailu alebo konzultácie cez MST

dr. Šanta - jedna diplomová práca prostredníctvom emailu (ostatné témy vypísané v MAIS-e)

doc. Szabová - prostredníctvom emailu alebo konzultácie cez konzultačné hodiny

doc. Deset - prostredníctvom emailu alebo konzultácie cez MST