Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry SPPZPaFP

Témy bakalárskych prác

 

Upozorňujeme študentov, že Mgr. Samuel Rybnikár, PhD.

má už naplnený počet tém bakalárskych prác na akad. rok 2021/2022.

Základy manažmentu pre právnikov - téma na záverečné hodnotenie

Každý študent na účely záverečného hodnotenia vypracuje prácu v rozsahu 2 až 5 normostrán na tému Základné princípy efektívnej komunikácie na pracovisku s aplikáciou asertívneho správania.

Vrámci témy by sa študenti mali zamerať na nasledovné oblasti:

- základné predpoklady efektívnej komunikácie v praxi

- čo je asertívne správanie a jeho implementácia v rámci komunikácie s tímom

- predpoklady správneho delegovania úloh a aktívneho počúvania.

Diplomové práce

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva informuje záujemcov o spracovanie diplomovej práce o možnosti vypracovať diplomovú prácu a absolvovať stáž na Národnom bezpečnostnom úrade Slovenskej republiky.
 
Počet diplomových: 2
Vedúci diplomovej práce: doc. Maslen

Základy manažmentu pre právnikov

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

až do odvolania bude prebiehať výučba predmetu Základy manažmentu pre právnikov v dennom štúdiu prebiehaťdištančnou formou prostredníctvom prezentácií zverejnených na MOODLE.

Záverečné hodnotenie: Každý študent vypracuje zadanie na tému zvolenú vyučujúcim.

Klinika spravodajských služieb

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

až do odvolania bude výučba predmetu Klinika spravodajských služieb v dennom štúdiu prebiehať dištančnou formou prostredníctvom prezentácií zverejnených na MOODLE.

Záverečné hodnotenie: Každý študent vypracuje zadanie na zvolenú tému. Výber témy bude na základe dohody s vyučujúcim.

SPH - samoštúdium VI

Text prednášky k téme "Základy európskeho správneho práva. Správne právo Európskej únie. Právo spoločnéhosprávneho priestoru.Základy   európskeho   správneho   práva.   Ius   commune   –   spoločné   právo   demokratickýcheurópskych štátov." zo dňa 7. 5. 2020 je zverejnený v učebnici Košičiarová, S.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. aktualizované a doplnené vydanie. Plzeň: Aleš Čenek, 2017, s. 341 - 363.

Texty prednášok učiteľov zabezpečujúcich výučbu predmetu SPH ZPS sú zverejnené v systéme Moodle.