Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry SPPZPaFP

PREDMET: Environmentálne práva a starostlivosť o prírodné zdroje

doc. Maslen oznamuje, že hodnotenie z predmetu Environmentálne práva a starostlivosť o prírodné zdroje bude prebiehať formou prípadovej štúdiu. Pre účasť na hodnotení je potrebné prihlásiť sa na termín hodnotenia vypísaný v systémeme MAIS. Skúšajúci následne cez systém MAIS bude rozosielať hromadnú e-mailovú správu správu, v ktorej študenti obdržia zadanie prípadu obsahujúce skutkový stav, otázky a potrebú právnu úpravu. Na vypracovanie zadania budú mať študenti 24 hodín.
 
doc. Maslen

SPH - samoštúdium III

Text prednášky k téme "Právne prostriedky adresáta verejnej správy na presadzovanie zákonnosti vo verejnej správe. Podstata a členenie právnych prostriedkov. Petičné právo. Sťažnosť. Podnet." zo dňa 16. 4. 2019 je zverejnená v učebnici Košičiarová, S.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. 2. aktualizované a doplnené vydanie. Plzeň: Aleš Čenek, 2017, s. 322 - 325, 334 - 347.

SPH ZPS - prenášaný predmet

Doc. Maslen oznamuje, že skúšky v skrátenom skúškovom období pre 3. ročník v dennom bakalárskom štúdiu a pre 4. ročník v externom bakalárskom štúdiu z predmetu SPH ZPS bude realizovať  dištančnou formou. Katedra vypíše pre daný predmet termíny v systéme MAIS a študentom budú jednotlivo zasielané prípadové štúdie obsahujúce zadanie skutkového stavu, otázky k prípadu a súvisiacu právnu úpravu. Rovnakým spôsobom bude doc. Maslen hodnotiť aj predmet Environmentálne práva a využívanie prírodných zdrojov.
 

SPH ZPS

Prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. oznamuje, že v čase prerušenia prezenčnej výučby sa výučba predmetu Správne právo hmotné ZPS  uskutočňuje formou samoštúdia.

SPH OSS

Podmienky priebežného hodnotenia predmetu SPH OSS v LS akad. r. 2019/2020 (študenti EŠ 3. roč., 3. roč. DŠ IŠP, Erazmus)

Prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD. ako výlučný skúšajúci učiteľ si dovoľuje vážených kolegov: