Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry OaOP

Materiály k OP

Milí študenti,

z dôvodu prerušenia výučby na našej univerzite je potrebné sledovať všetky potrebné informácie ohľadne náhradného spôsobu výučby k predmetu Obchodné právo v systéme Moodle.

To isté platí aj pre predmet Podnikateľské právo.

 

Prednášky k OPH II a OPP I - Moodle

Vážení študenti,

doc. Jurčová oznamuje, že do systému Moodle v rámci predmetu Občianske právo hmotné II pridala prednášky, a to až za obdobie do 24.3.2020, keďže v nasledujúcich dvoch týždňoch je na univerzite prerušená výučba. Študentom sa zároveň odporúča aj samoštúdium všeobecnej časti záväzkového práva z cvičebnice.

Náhradná písomka SSOP

Náhradný termín na písomku zo SSOP bude v utorok (3.3.2020) o 11:00. Študenti sa s vyučujúcou stretnú pred miestnoťou č. 312.

Prednáška Ing. Bujňáka na tému pozemkových úprav

Milí študenti!

Pozývame Vás na prednášku autorizovaného geodeta, oprávneného na projektovanie pozemkových úprav, v súčasnosti pracovníka Okresného úradu Prešov, pozemkového a lesného odboru, Ing. Jozefa Bujňáka na tému "Praktické skúsenosti s usporiadaním pozemkového vlastníctva v špecifických prípadoch formou pozemkových úprav". 

Informácia ohľadom zapisovania diplomových prác na katedre

V prípade záujmu o dohodnutie si témy diplomovej práce môžete príslušného vyučujúceho kontaktovať e-mailom alebo počas konzultačných hodín. S príslušným vyučujúcim si je možné dohodnúť konkrétnu tému z oblasti, ktorú vyučuje (u dr. Masláka je možné dohodnúť sa aj na témach z oblasti pozemkového práva).

Oznamy

11.2.2020: V stredu dňa 12.2. sa konzultačné hodiny doc. Novotnej presúvajú na 12:00 - 13:20