Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

Oznamy Katedry OaOP

Oznam pre študentov Kliniky spotrebiteľského práva a Kliniky ochrany spotrebiteľa

JUDr. M. Budjač, PhD. oznamuje študentom, ktorí majú v zimnom semestri akademického roka zapísané predmety Klinika spotrebiteľského práva a Klinika ochrany spotrebiteľa, že výučba bude v prvých piatich týždňoch semestra prebiehať dištančnou formou, a v nadväznosti na rozhodnutie vedenia Právnickej fakulty TU možno počnúc šiestym výučbovým týždňom semestra predpokladať aj prezenčnú formu výučby predmetov.

Právna klinika pre občanov mesta Trnava online

Dr. Maslák oznamuje študentom, ktorí majú zapísanú Právnu kliniku pre občanov mesta Trnava I, že táto bude v zimnom semestri akademického roka 2020/2021 prebiehať online formou. Obyvatelia mesta Trnava budú môcť kontaktovať kliniku prostredníctvom e-mailu, ako aj telefonicky. Študenti budú počas semestra vypracovávať pridelené prípady. Študenti budú bližšie kontaktovaní ohľadom priebehu kliniky vyučujúcim na ich e-mailové adresy. Zároveň sa dňa 23.9.2020 (streda) o 8:00 uskutoční úvodné stretnutie študentov a supervízora kliniky prostredníctvom programu MS Teams.

Informácia k štátnej skúške z Občianskeho práva

Milé študentky, milí študenti,
 
keďže sa blížia termíny povinnej štátnej skúšky z občianskeho práva realizovanej on-line formou cez aplikáciu MS Teams, dovoľujeme si Vám poskytnúť nasledovné informácie, týkajúce sa skúšobného spojenia študenta s určeným členom komisie pred štátnou skúškou:
- skúšobné on-line pripojenie v aplikácii MS Teams sa uskutoční pred konaním všetkých termínov štátnej skúšky z občianskeho práva výlučne so študentmi, ktorí o takéto preskúšanie pripojenia prejavia záujem

Predmet "Zmluvné právo" vyučovaný aj sudkyňou Najvyššieho súdu SR

Vážení študenti,

keďže sa blíži zápis predmetov na akademický rok 2020/2021, radi by sme Vám dali do pozornosti povinne voliteľný predmet "Zmluvné právo", ktorý bude od nasledujúceho akademického roka vyučovaný aj sudkyňou Najvyššieho súdu SR, JUDr. Andreou Moravčíkovou, PhD. 

Skúška - OPH II záväzkové právo

Vážení študenti,

postupová skúška z predmetu Občianske právo hmotné II - záväzkové právo bude prebiehať formou testu v systéme Moodle. Pôjde o test s 30-timi výrokmi, u ktorých je potrebné označiť, či ide o pravdivý alebo nepravdivý výrok (Pravda/Nepravda). Za každú testovú otázku je možné získať 1 bod.

Klasifikačná stupnica:

Informácia k štátnej skúške z Obchodného práva

"Skúška spojenia" prebehne vždy deň pred konaním štátnic v čase o 16:30 hod. okrem posledného termínu, kedy prebehne 2 dni vopred (t.j. pre tých študentov, ktorí majú štátnicu dňa 05.05.2020, prebehne dňa 04.05. o 16:30; pre štátnicujúcich dňa 06.05.2020 prebehne dňa 05.05.2020 o 16:30 hod.; pre štátnicujúcich dňa 07.05.2020 prebehne dňa 06.05.2020; pre štátnicujúcich dňa 09.05.2020 prebehne dňa 07.05.2020 o 16:30 hod.).

Informácia k predmetu OPP I

Milí študenti,

podklady k dištančnému systému výučby (prednášky, zadania) a skúšok z občianskeho práva procesného zverejňujeme v systéme moodle.

Občianske právo hmotné - Všeobecná časť (2. ročník Bc.) - skúška

Pôvodné termíny písomiek 26.03.2020 a 30.04.2020 a následne určený spoločný termín 30.04.2020 sa nahrádzajú novým termínom 06.05.2020. Rozsah otázok sa z pôvodne stanovených rozsahov pre jednotlivé termíny mení na rozsah všetkých otázok predmetu. Zároveň sa upravuje počet bodov, ktoré možno na 1 písomke získať, a to na 40b. za testové otázky. Test bude sprístupnený cez systém Moodle dňa 06.05.2020 v čase od 12:00 do 12:30 hod.